நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அலுவல்கள் அமைச்சுபுதிய செய்திகள்

 • Workshop on Child Led...
  30 08 2018 - 20:50 PM

  The 2nd Workshop of Analyzing data related to the Child Led research which is implemented by the Department of Probation and Child Care Services in 13 districts was held on 20th and 21st September in Community Training Center, Thalahena.....

 • Literary Symposium on Child Care and...
  09 08 2018 - 05:20 AM

  Department of Probation & Child Care Services has planned to hold a literary symposium on the reserche work being conducted by various institutions and professionals in the child care....

 • Public comment on Alternative Care...
  01 08 2018 - 07:50 AM

  Draft alternative Care Policy are open for public comment (Downloads>Publication>Draft Alternative Care Policy). You are invited to forward your valuable comments via either post or E Mail. Postal Address  - Department of Probation & Child Care Services              ....

 • Training Workshop on...
  16 06 2018 - 10:20 AM

  Training workshop for officers of the Police Women & Child bureau was held on 13th June 2018 on trafficking at the Auditorium of the ministry of Women & Child....

 • ...
  02 07 2018 - 11:30 AM

  ....

 • பாதுகாப்புத் திட்டங்கள்...
  11 08 2017 - 10:40 AM

  அச்சுறுத்தமிக்க குடும்பங்களின் சிறுவர்களுக்காக பாதுகாப்புத் திட்டங்களைத் தயார் செய்வது தொடர்பிலான செயலமர்வொன்று....

 • சிறுவர்களை...
  11 08 2017 - 09:00 AM

  சிறுவர் உரிமைகள் விடயத்தில் சிறுவர்களின் பங்கேட்பை வலுவூட்டுவதற்காக நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள்....

 • வெள்ளம் மற்றும்...
  10 08 2017 - 02:00 AM

  2017 மே மாதம் ஏற்பட்ட கடும் மழை காரணமாக வெள்ளத்தினால் மற்றும் மண்சரிவினால் இடம்பெயர்ந்த மற்றும் அச்சுறுத்தலான நிலைக்கு....

 • சிறுவர் பாலியல்...
  11 08 2017 - 09:00 AM

  சிறுவர்களுக்கு எதிரான துன்புறுத்தலை ஒழிப்பதற்கான தெற்காசிய பிராந்திய அமைப்பினால் சிறுவர் பாலியல் வியாபாரம் மற்றும்....

கௌரவ மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அலுவல்கள் அமைச்சர்

+94 112187262

+94 112187263

cbsrilanka@gmail.com

திருமதி கே.டி.எம். சந்திராணி பண்டார

கௌரவ சிறுவர் அலுவல்கள் இராஜாங்க அமைச்சர்

+94 112186335

+94 112187199

mkala8642@gmail.com

திருமதி விஜயகலா மகேஸ்வரன்

செயலாளர், மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அலுவல்கள் அமைச்சு

+94 112186057

+94 112187199

secycdwa@gmail.com

திருமதி அஷோகா அலவத்த

ஆணையாளர், நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

+94 112187283

+94 112186062

pcc@sltnet.lk

திருமதி சந்திமா சிகேரா

நிகழ்வுகளின் விபரம்

தற்போதைய கருத்திட்டங்கள்

சிறுவர்களை

நன்னடத்தை மற்றும்...

சிறுவர்களை

நன்னடத்தை மற்றும்...

A favorable social

In order to create a more favorable social...

Awareness

Violence and violence are a source of violence...

Model children\'s

Model in every Divisional Secretary\'s division...

Child

In order to create a more favorable social...
எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

 • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
 • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
 • பத்தரமுல்லை.
 • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
 • +94 11 2186 065
 • pcc@sltnet.lk