நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அலுவல்கள் அமைச்சுபுதிய செய்திகள்

 • ...
  02 07 2018 - 11:30 AM

  ....

 • பாதுகாப்புத் திட்டங்கள்...
  11 08 2017 - 10:40 AM

  அச்சுறுத்தமிக்க குடும்பங்களின் சிறுவர்களுக்காக பாதுகாப்புத் திட்டங்களைத் தயார் செய்வது தொடர்பிலான செயலமர்வொன்று....

 • சிறுவர்களை...
  11 08 2017 - 09:00 AM

  சிறுவர் உரிமைகள் விடயத்தில் சிறுவர்களின் பங்கேட்பை வலுவூட்டுவதற்காக நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள்....

 • வெள்ளம் மற்றும்...
  10 08 2017 - 02:00 AM

  2017 மே மாதம் ஏற்பட்ட கடும் மழை காரணமாக வெள்ளத்தினால் மற்றும் மண்சரிவினால் இடம்பெயர்ந்த மற்றும் அச்சுறுத்தலான நிலைக்கு....

 • சிறுவர் பாலியல்...
  11 08 2017 - 09:00 AM

  சிறுவர்களுக்கு எதிரான துன்புறுத்தலை ஒழிப்பதற்கான தெற்காசிய பிராந்திய அமைப்பினால் சிறுவர் பாலியல் வியாபாரம் மற்றும்....

கௌரவ மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அலுவல்கள் அமைச்சர்

+94 112187262

+94 112187263

cbsrilanka@gmail.com

திருமதி கே.டி.எம். சந்திராணி பண்டார

கௌரவ சிறுவர் அலுவல்கள் இராஜாங்க அமைச்சர்

+94 112186335

+94 112187199

mkala8642@gmail.com

திருமதி விஜயகலா மகேஸ்வரன்

செயலாளர், மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அலுவல்கள் அமைச்சு

+94 112186057

+94 112187199

secycdwa@gmail.com

திருமதி சந்திராணி சேனாரத்ன

ஆணையாளர், நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

+94 112187283

+94 112186062

pcc@sltnet.lk

திருமதி சந்திமா சிகேரா

நிகழ்வுகளின் விபரம்

தற்போதைய கருத்திட்டங்கள்

சிறுவர்களை

நன்னடத்தை மற்றும்...

சிறுவர்களை

நன்னடத்தை மற்றும்...

A favorable social

In order to create a more favorable social...

Awareness

Violence and violence are a source of violence...

Model children\'s

Model in every Divisional Secretary\'s division...

Child

In order to create a more favorable social...
எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

 • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
 • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
 • பத்தரமுல்லை.
 • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
 • +94 11 2186 065
 • pcc@sltnet.lk