පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
තැනැත්තන් වෙළඳාම පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළුව

16 06 2018 - 10:20 AM

තැනැත්තන් වෙළඳාම පිළිබඳ පොළිස් කාන්තා හා ළමා කාර්‍යාංශ නිලධාරීන් පුහුණු කිරීමේ වැඩමුළුව 2018 ජුනි 13 දින කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විය.

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
  • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 2186 065
  • pcc@sltnet.lk