පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
ළමා ආරක්ෂාව සහ රැකවරණය සම්බන්ධයෙන් වන ශාස්ත්‍රීය සම්මන්ත්‍රණය 2018

09 08 2018 - 05:20 AM

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව  විසින් ළමාරක්ෂණ ක්ෂේත්‍රය තුළ විවිධ ආයතන සහ විවිධ වෘත්තිකයන් විසින් සිදු කරන්නා වූ පර්යේෂණ අලලා ශාස්ත්‍රීය සම්මන්ත්‍රණයක් පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත.

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
  • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 2186 065
  • pcc@sltnet.lk