පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
ළමා කේන්ද්‍රීය ආපදා අවමකරණය සම්බන්ධයෙන් සම්පත් දායක සංචිත නිලධාරීන් පුහුණු කිරීම

26 09 2018 - 10:20 AM

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ළමා කේන්ද්‍රීය ආපදා අවමකරණය වැඩසටහන යටතේ දෙපාර්තමේන්තු සම්පත් දායක සංචිත නිලධාරීන් (දමිළ මාධ්‍ය) පුහුණු කිරීමේ තෙදින නේවාසික වැඩමුළුවක් 2018.09.26. 27 සහ 28 යන දිනයන්හී දී වව්නියා ග්‍රාමීය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ දි පැවැත්වේ.

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
  • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 2186 065
  • pcc@sltnet.lk