පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
ආපදා අවස්ථාවන්හීදි භාවිත කළ හැකි සහභාගීත්ව මෙවලම් පුහුණු අත්පොත පිළිබද වන වැඩමුළුව

03 12 2018 - 09:20 AM

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමාරක්ෂක අරමුදල (UNICEF) සහ වර්ල්ඩ් විෂන් ලංකා ආයතනය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන ආපදා අවස්ථාවන්හීදි භාවිත කළ හැකි සහභාගීත්ව මෙවලම් පුහුණු අත්පොත පිළිබද වන වැඩමුළුව 2018.12.06 සහ 07 යන දෙදින තුළ තුල්හිරිය මාස් ආයතනයේදි පැවැත්වේ. මෙම වැඩමුළුව දෙපාරත්මේන්තු සම්පත් දායක සංචිත නිලධාරීන් සහ දිස්ත්‍රික් ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන නිලධාරීන් සදහා එක් වැඩසටහනක් ලෙස ද ජාතික ආපදා අවදානම් අවමකරණ වැඩසටහනෙහි දිස්ත්‍රික් නියමු දරුවන් සදහා එක් වැඩසටහනක් ද ලෙස පැවැත්වේ.

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
  • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 2186 065
  • pcc@sltnet.lk