පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම

24 05 2019 - 03:20 AM

පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තු යටතේ සේවය කරනු ලබන සියළුම කොමසාරිස්වරුන්, සහකාර කොමසාරිස්වරුන් හා ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිවාස නිලධාරින් උදෙසා 2019.03.21 හා 22 යන දිනයන්හි නිලධාරීන් 55 දෙනෙකු සඳහා පුහුණු වැඩසටහනක් කොළඹදී පවත්වන ලදී. මෙහිදී ළමුන්ට අදාළව පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව සෘජුව කටයුතු කරනු ලබන අණපනත්, නීතිරීති. රෙගුලාසි, ස්ථාවර නියෝග හා වෙනත් ළමුන්ට අදාළ විෂය ක්ෂේත්‍රයන් පිළිබඳව සහභාගීවන්නන් පුහුණු කරන ලදී.

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
  • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 2186 065
  • pcc@sltnet.lk