පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාතයංශය
ලෝක ළමා දිනය - 2019

01 10 2019 - 09:00 AM

 

2019 ජාත්‍යන්තර ළමා දිනය 2019 ඔක්තෝබර් මස 01 දින මාතලේ එඩ්වඩ් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වේ.

2019 ලෝක ළමා දින තේමාව “සුමිතුරු දැයකින් - දිනවමු දරුවන්”

 

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
  • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 2186 065
  • pcc@sltnet.lk