நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர், சிறுவர் விவகார மற்றும் உலர் வலய அபிவிருத்தி அமைச்சு
The department signs a MOU with NAITA on Providing Vocational Training to Institutionalized Children

25 10 2018 - 01:00 AM

According to the information obtained from the nine provinces, there are around 14000 children in institutions and of them, around 4000 are above the age of 16. Studies have revealed that majority of institutionalized children do not qualify for higher education and happen to stay in institutions due to inability to survive economically as they are not skilled/trained to do a job/occupation.

Thus, the department signed a MOU with the National Apprentice and Industrial Training Authority (NAITA) to provide a more systematic and a recognized vocational training to these children.

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 2186 065
  • pcc@sltnet.lk