நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் விவகாரம் மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பு அமமச்சு
Ministry takes actions to stop re -Victimization of Children by transporting them with adults’ priso

29 12 2018 - 08:50 AM

Five Van were handed over to the five provincial councils Northern, Western, Southern, Sabaragamuwa and North Western to facilitate the transportation of Children to and from courts with an idea to minimize the secondary victimization of such children when transporting them alone with adults’ prisoners and suspects.

This matter was given special attention at the Supreme court when fundamental Rights case No. 335/FR was called for hearing and the Department of Probation & Child Care Services and the Prison Department were ordered to prepare a policy framework in relation to transportation of children to and from courts.

The event was organized by the Ministry of Women & Child Affairs together with Department of Probation & Child Care Services.

It is expected to provide vans for transportation of children to the remaining four provincial councils in the next year.

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 2186 065
  • pcc@sltnet.lk