நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்வி, பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் கல்விச் சேவைகள் இராஜாங்க அமைச்சு.
“Atha Obata Saviyak Surakinna Daruwan” (You’ve got the strength to Protect our Children) Promotion P

20 03 2019 - 08:50 AM

The Department of Probation and Child Care Services conducts a number of awareness programmes islandwide to make the public aware of preventing child abuses and ensuring child rights.

As one activity of these awareness programmes, a sticker pasting programme was conducted recently and stickers carrying the theme child protection were pasted on buses and three wheelers to capture maximum public attention.

This was performed  during the week from 04th to 08th March, marking the Day of the Fight against Sexual Exploitation falling on 04th March.

The programme was successfully conducted under the guidance of the Child Rights Promotion Officers /Assistants attached to every Divisional Secretariat division and with the participation of the children’s club children, members of Child Rights Monitoring Committees, public officers and the community.

புதிய செய்திகள்

New State Secretary Assumes...

25 08 2020 - 10:00 AM

Hon. State Minister Assumes...

13 08 2020 - 10:00 AM

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 2186 065
  • pcc@sltnet.lk