நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்வி, பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் கல்விச் சேவைகள் இராஜாங்க அமைச்சு.
Research Symposium on Child Rights - 2019

24 09 2019 - 15:00 PM

Marking the 30th anniversary of the United Nations Convention on the Rights of the Child and the completion of 20 years for Child Rights Promotion Officers’ service, the Department of Probation and Child Care Services took steps to conduct a Research Symposium on Child Rights and Annual Convention of Child Rights Promotion Officers’ on 29th and 30th August 2019 at MAS Fabric Park, Thulhiriya.

The inaugural ceremony of this  programme was held under the patronage of the Chairperson of the Parliamentary Sectorial Committee on Women and Gender, Dr. (Mrs.) Thusitha Wijemanne, Secretary to the Ministry of Women and Child Affairs, Mrs. Dharshana Senanayake and the Commissioner of Department of Probation and Child Care Services, Mrs. Chandima Sigera. Mr. Tim Suttun, Representative of the UNICEF in Sri Lanka, Mrs. Katherine Menik, Representative of Child Fund in Sri Lanka, Mr. Julian Chellappa, Regional Director of Save the Children International and Mr. Jayantha Gunasekara, Programme Director of World Vision and a large number of experts in the field also participated the ceremony.

This programme, which was attended by about 400 Child Rights Promotion Offices, gave the opportunity to discuss the challenges faced by the field of child protection over its thirty year history, through evidence based research and also to share knowledge through sessions conducted afterwards under four topics. It also gave the opportunity to present the optimum practices based on the twenty year professional experience of the Child Rights Promotion Officers serving from grass-root level to national level.

 “Sadupadesha”, an annual magazine carrying articles of Child Rights Promotion Officers and Development Officers of the department and other experts and a book carrying research papers were also launched at this occasion.

புதிய செய்திகள்

Progress Reviewing...

15 10 2020 - 09:00 AM

New State Secretary Assumes...

25 08 2020 - 10:00 AM

Hon. State Minister Assumes...

13 08 2020 - 10:00 AM

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 2186 065
  • pcc@sltnet.lk