நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்வி, பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் கல்விச் சேவைகள் இராஜாங்க அமைச்சு.
சர்வதேச சிறுவர் தினம் 2020

02 10 2020 - 09:30 AM

ru;tNjr rpWtu;jpd epfo;T 02.10.2020 md;W fhiy 9.30 kzp Kjy; 12.00 kzp tiu mNg fk gj;juKy;y tshfj;jpy; eilngw cs;sJ.

ru;tNjr rpWtu; jpdj;jpd; 2020Mk; Mz;bw;fhd Njrpa epfo;T gpd;tUk; fUg;nghUspd; fPo; epfo cs;sJ.

                “vkJ ehL vkJ fuq;fspdhy;"

புதிய செய்திகள்

The Exhibition -...

19 03 2021 - 10:00 AM

Ammawarune The Entertainment...

08 03 2021 - 16:00 PM

Progress Reviewing...

15 10 2020 - 09:00 AM

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 2186 065
  • pcc@sltnet.lk