පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන වෙත පරිගණක ලබා දීමේ ජාතික වැඩසටහන

පින්තූර ඇල්බම්