පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
ළමයින්ගේ රැකවරණයට අපට දායක විය හැක්කේ කෙසේද ?

14 10 2021 - 15:00 PM

ළමයින්ගේ රැකවරණයට අපට දායක විය හැක්කේ කෙසේද ?

සංවාදාත්මක දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන (සිංහල මාධ්‍ය)