පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
“සහන් එළිය” කිළිනොච්චි දිස්ත්‍රික් ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම

08 10 2021 - 09:00 AM

2021 ලෝක ළමා දින සැමරුම් උත්සව මාලාවේ කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික් ළමා දින වැඩසටහන, 'සියල්ලටම පෙර දරුවන්' යන තේමාව යටතේ උතුරු පළාත කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී 2021.10.08 වැනිදා පැවැත්විය.

'සහන් එළිය' වැඩසටහන මූලික කරගනිමින් කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන,පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් සමඟ අමාත්‍යංශය මගින් මේ වන විට ක්‍රියාත්මක කෙරෙමින් පවතින වැඩසටහන් පිලිබඳ ප්‍රගති සමාලෝචනය මෙහිදී සිදුවිය. සියලු දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශීය කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන කමිටු රැස්වීම්වල දී ප්‍රදේශයේ දරුවන් මුහුණ දෙන ගැටළු සම්බන්ධව සමාලෝචනය කොට ඒවාට විසදුම් ලබා දීම පිළිබඳ පුළුල්ව සාකච්ඡා වූ අතර පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්ගේ ක්‍රියාත්මක කෙරෙමින් පවතින වැඩසටහන් පිලිබඳ ප්‍රගති සමාලෝචනය ද සිදු කෙරිණ.

මෙම අවස්ථාවට කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මැතිතුමා ඇතුළු ප්‍රදේශයේ දේශපාලකයෝ කිහිපදෙනක් ද , එම අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය ලේකම් කුමාරි ජයසේකර මහත්මිය සහ පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා කොමසාරිස් සුධීර නිලංග විතාන මහතා ඇතුළු රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ නිලධාරීන් ද, කිලින්නොච්චි දිස්ත්‍රික් දිසාපති ආර්. කෙදිෂ්වරන් මහත්මිය ඇතුළු ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් හා ප්‍රදේශයේ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ උසස් නිලධාරින් ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී විය.