පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
“සිසු නැණ ප්‍රදීප පරිගණකාගාරය” විවෘත කිරීම - කිළිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කය

08 10 2021 - 10:00 AM

2021 ලෝක ළමා දිනයට සමගාමීව ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානවල නේවාසිකව සිටින ළමුන් උදෙසා මාර්ගස්ථ ඉගෙනුම් පහසුකම් ලබා දීම යටතේ "සිසු නැණ ප්‍රදීප පරිගණකාගාර" සෑම පළාතක් ආවරණය වන පරිද්දෙන් විවෘත කිරීමට සැලසුම් කර ඇති අතර එහි දෙවන පරිගණකාගාරය ලෙස උතුරු පළාතේ කිලින්නොච්චි දිස්ත්‍රිකයේ පිහිටි සෙන්චෝලෛ ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ පරිගණකාගාරය, කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසැල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසැල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මැතිතුමාගේ දෑතින් 2021.10.08 වන දින විවෘත කරන ලදී.

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසැල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසැල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මැතිතුමාගේ සංකල්පයක් මත පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ මෙහෙයවීමෙන් මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වන අතර උතුරු පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මෙම අවස්ථාව සංවිධානය කර තිබුණි.

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසැල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසැල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ රාජ්‍ය ලේකම් කුමාරි ජයසේකර මහත්මිය ඇතුළු රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ නිලධාරීන්, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස් සුධීර නිලංග විතාන මහතා ඇතුළු දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් සහ උතුරු පළාත් පරිවාස හා ළමා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස් රාජේන්ද්‍රන් ගුරුපරන් මහතා ඇතුළු නිලධාරීන් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී විය.