පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
සෞභාග්‍යා ළමාරක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය පිළිබඳ සාකච්ඡාව

08 07 2020 - 09:00 AM

රට හදන සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ නැණ බල සහිත ළමා පරපුරක් ඇති කිරීම උදෙසා ළමුන්ගේ රැකවරණය හා ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම යටතේ, දරුවන්ට විකල්ප පවුලක රැකවරණය ලබා දීම හෝ මූල්‍ය අනුග්‍රහය ලබා දීමේ වැඩසටහන -සෞභාග්‍යයා ළමාරක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය පිළිබඳ පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්වරු, පළාත් ලේකම්වරු  සහ පළාත් පරිවාස කොමසාරිස්වරු දැනුවත් කිරීම, කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යංශයේ ගරු ලේකම් එච්.කේ.ඩී.ඩබ්.එම්.එන්.බී හපුහින්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2020/07/07 වන දින සමාජ සේවා අමාත්‍යංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි.

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
  • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 2186 065
  • pcc@sltnet.lk