පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමන්ගේ වැඩ භාර ගැනීම

13 08 2020 - 10:00 AM

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසැල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසැල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ගරු අමාත්‍ය ලෙස පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 2020 අගෝස්තු මස 13 වන දින සෙත්සිරිපාය අමාත්‍යංශ පරිශ්‍රයේ දී සිය රාජකාරී කටයුතු භාර ගන්නා ලදී.

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
  • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 2186 065
  • pcc@sltnet.lk