පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
ලෝක ළමා දිනය 2020

02 10 2020 - 09:30 AM

2020 ලෝක ළමා දින ජාතික උත්සවය 2020 ඔක්තෝම්බර් මස 02 වන දින පෙ. ව. 9.30 සිට ප. ව. 12.00 දක්වා බත්තරමුල්ල අපේ ගම පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වෙයි.

2020 ලෝක ළමා දින ජාතික තේමාව :

                       “අපේ රට අපේ දෑතින්"

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
  • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 2186 065
  • pcc@sltnet.lk