පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
ප්‍රගති සමාලෝචනය

15 10 2020 - 09:00 AM

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ තුන්වෙනි කාර්තු ප්‍රගති සමාලෝචනය 2020.10.15 වන දින ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය, පියල් නිශාන්ත මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්, අමාත්‍යංශ ලේකම්, කේ. එම්. එස්. ඩී. ජයසේකර මැතිණියගේ සහ අමාත්‍යංශ හා දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්විණි. 2020 වර්ෂය තුළ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද වැඩසටහන් වල ප්‍රගතිය හා ඉදිරි කාර්තුව තුළදී සිදු කිරීමට අපේක්ෂිත වැඩසටහන් පිළිබඳව එහිදී සාකච්ඡා කෙරිණි.

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
  • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 2186 065
  • pcc@sltnet.lk