පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය
19 03 2021 - 10:00 AM

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ පරත්ත ළමා පුහුණු හා උපදේශන සේවා ජාතික මධ්‍යස්ථානයේ 2020 වර්ෂයේ නේවාසික පුහුණුව ලැබූ දැරියන් විසින් මාස 06ක කාලය තුළ අධ්‍යයන කටයුතු වලදී සිදු කරන ලද නිර්මාණ එකතුවක ප්‍රදර්ශනය 2021.03.19 වන දින එම මධ්‍යස්ථානයේ දී කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසැල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසැල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි. එම අවස්ථාවට අමාත්‍යංශ ලේකම් කුමාරි ජයසේකර මහත්මිය, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් සුධීර නිලංග විතාන මහතා, සහකාර කොමසාරිස් හර්ෂිකා එදිරිවීර මහත්මිය, සහකාර කොමසාරිස් සඳරේකා ලියනගේ මහත්මිය, සහකාර අධ්‍යක්ෂ දිලිනි ගමගේ මහත්මිය ඇතුළු අමුත්තන් රැසක් සහභාගී විය. එසේම මෙම අවස්ථාව නියෝජනය කිරීම සඳහා Emerj ආයතනය, ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව, සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතන රැසක නියෝජිතයන් ද සහභාගී වූහ.

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
  • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 2186 065
  • pcc@sltnet.lk