පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
ශ්‍රී ලංකාවේ ළමයින් හා තැනැත්තන් වෙලඳාම් කිරීම පිළිබඳ විද්වත් කතිකාවත

25 03 2021 - 09:00 AM

ළමයින් හා තැනැත්තන් වෙලඳාම් කිරීම පිළිබඳ විද්වත් කතිතාවත 2021.03.25 දින සිනමන්ඩ් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලයේ දී පැවැත්වුණි. මෙම විද්වත් කතිකාවත සඳහා පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව නියෝජනය කරමින් ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිවාස නිලධාරි නිර්මලී පෙරේරා මහත්මිය ඉදිරිපත් කිරීමක් කරන ලදි.

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
  • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 2186 065
  • pcc@sltnet.lk