පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
කොවිඩ් - 19 අන්තර් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානය

03 05 2021 - 15:00 PM

පානදුර පරත්ත ළමා පුහුණු හා උපදේශන සේවා ජාතික මධ්‍යස්ථානය හා පර්යේෂණ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය 100කට අධික රෝගීන් සඳහා නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ලබා ගත හැකි කොරෝනා මර්ධන ව්‍යාපාරයේ අන්තර් මධ්‍ය ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක් සඳහා භාවිතා කිරීමට පානදුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් අයි. බී. ගුණවර්ධන මහත්මිය වෙත නිල වශයෙන් භාර දීම 2021.05.03 වන දින කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසැල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු විය.

මෙම අවස්ථාවට පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් සුධීර නිලංග විතාන මහතා, සහකාර කොමසාරිස් සඳරේඛා ලියනගේ මහත්මිය, ළමා පුහුණු හා උපදේශන සේවා ජාතික මධ්‍යස්ථානයේ ස්ථානභාර නිලධාරි ජී. ආර්. එස්. කුමාර රාජකරුණා මහතා ඇතුළු රාජ්‍ය නිලධාරින් පිරිසක් ද සහභාගි විය.

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
  • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 2186 065
  • pcc@sltnet.lk