පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
ලෝක ළමාදින ජාතික සැමරුම - 2021

01 07 2021 - 10:00 AM

ඔක්තෝම්බර් 01 දිනට යෙදී ඇති‍ ලෝක ළමා දින ජාතික සැමරුමට සමගාමිව පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, ළමයින්ගේ සක්‍රීය සහභාගීත්වයෙන් වැඩසටහන් ගණනාවක් පැවැත්වීමට කටයුුතු සංවිධානය කර ඇත.

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
  • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 2186 065
  • pcc@sltnet.lk