පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
ලෝක ළමාදින ජාතික සැමරුම - 2021

01 07 2021 - 10:00 AM

ඔක්තෝම්බර් 01 දිනට යෙදී ඇති‍ ලෝක ළමා දින ජාතික සැමරුමට සමගාමිව පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, ළමයින්ගේ සක්‍රීය සහභාගීත්වයෙන් වැඩසටහන් ගණනාවක් පැවැත්වීමට කටයුුතු සංවිධානය කර ඇත.