පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
මිතුරු පවුල් පරිසරයක් බිහිකර ගැනීමේදී දෙමාපිය කාර්යභාරය - වෙබ්නාර් 03 (සිංහල මාධ්‍ය)

05 08 2021 - 15:00 PM

මිතුරු පවුල් පරිසරයක් බිහිකර ගැනීමේදී දෙමාපිය කාර්යභාරය - සංවාදාත්මක දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන (සිංහල මාධ්‍ය)

සම්පත් දායකත්වය - එස් ජී එම් කරුණාරත්න, ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන නිලධාරී