පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
කුසගිනි නැති - තුරුලිය ඇති දැහැමි රටක්

18 08 2021 - 09:00 AM

කුසගිනි නැති - තුරුලිය ඇති දැහැමි රටක් ගොඩ නැඟීමේ ළමා පරිසර ආරක්ෂණ බලකාය පිහිටුවීම හා කොස් පැළ 100,000 ක් රෝපණය කිරීමේ ජාතික වැඩසටහන

2021 ලෝක ළමා දිනය සැමරීම සඳහා පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් දීපව්‍යාප්ත ව්‍යාපෘති බොහොමයක් සංවිධානය කර ඇති අතර ඒ සඳහා සහභාගී වීමට ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම දරුවෙකුටම අවස්ථාව ලබා දී ඇත. ළමා පරිසර ආරක්ෂක බලකාය පිහිටුවීම එහි එක් අංගයකි.

ලොව පුරා පරිසර හිතකාමී මතු පරම්පරාවක් බිහි කිරීම සහතික කරමින් ළමා පරිසර ආරක්ෂක බලකාය පියිටුවීම සඳහා දීප ව්‍යාප්ත කොස් පැළ 100,000 සිටුවීමේ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කෙරේ.