පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
සුන්දර යොවුන් වියේ අපේ වගකීම-සංවාදාත්මක දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන (සිංහල මාධ්‍ය)

19 08 2021 - 15:00 PM

සුන්දර යොවුන් වියේ අපේ වගකීම-සංවාදාත්මක දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන (සිංහල මාධ්‍ය)

සම්පත් දායකත්වය - ජී.බී.පී.එස්. ගාල්ලගේ, ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන නිලධාරි