පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
පිරිපුන් දරුවන් උදෙසා විකසිත සතුටු පවුලක් සකසා ගන්නේ කෙසේ ද?-සංවාදාත්මක දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

26 08 2021 - 15:00 PM

How to build a happy family that is full of children?-Conversational Awareness Program (Sinhala Medium)

Resource Contribution - Mrs. Rupa Keragala, Child Right Promotion Officer