පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
දරුවන්ගේ දවස හෙට නොවේ අදයි

02 09 2021 - 15:00 PM

දරුවන්ගේ දවස හෙට නොවේ අදයි

අපේ සේවාව - දැනුවත් වෙමු

සංවාදාත්මක දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන (සිංහල මාධ්‍ය)

සම්පත් දායකත්වය - සඳරේකා ලියනගේ මහත්මිය (සහකාර කොමසාරිස් - තාක්ෂණ)