පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
රත්තරන් දුවේ...

09 09 2021 - 15:00 PM

"රත්තරන් දුවේ..."

සංවාදාත්මක දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන (සිංහල මාධ්‍ය)

සම්පත් දායකත්වය - චම්පිකා ඉලංගනී මිය (ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන නිලධාරි)