පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
කඩදාසියෙන් ලස්සන නිර්මාණයක්-සංවාදාත්මක දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන (සිංහල මාධ්‍ය)

16 09 2021 - 15:00 PM

කඩදාසියෙන් ලස්සන නිර්මාණයක් - සංවාදාත්මක දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන (සිංහල මාධ්‍ය)

සම්පත් දායකත්වය - ජී. ඒ. ටරිනි දියාරි සහ ජී. ඒ. සස්මි උත්තරී ( ප්‍රාදේශීය ළමා සභාව - යටියන්තොට)