පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන වෙත පරිගණක ලබා දීමේ ජාතික වැඩසටහන

15 09 2021 - 09:00 AM

2021 ලෝක ළමා දින සැමරුමට සමගාමීව සිදු කරන සිසු නැණ ප්‍රදීප වැඩසටහන යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන සඳහා පරිගණක 700ක් ලබා දීමේ වැඩසටහනක් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සංවිධානය කරන ලදි. ඒ අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන 379ක නේවාසිකව සිටින ළමුන් 10,632ක් සඳහා මාර්ගගත අධ්‍යාපනය බාධාවකින් තොරව කර ගෙන යාමට රුපියල් මිලියන 21ක් වටිනා පරිගණක 700ක් ලබා දීම 2021.09.15 වන දින ඉසුරුපාය 7 වන මහලේ පිහිටි ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්විණි.

මෙම අවස්ථාවට අධයාපන අමාත්‍ය ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා, කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසැල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මැතිතුමා, තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය, සංවර්ධන සම්බන්ධීකරණ හා අධීක්ෂණ අමාත්‍ය, ඩිජිටල් තාක්ෂණ, ව්‍යවසාය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා, අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මැතිතුමා, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු සාගර කාරියවසම් මැතිතුමා, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසැල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා අමාත්‍යංශ ලේකම් ගරු කුමාරි ජයසේකර මැතිණිය ඇතළු අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන්, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් සුධීර නිලංග විතාන මහතා, සියළුම පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා කොමසාරිස්වරුන් හා සහකාර කොමසාරිස්වරුන් ඇතුළු නිලධාරින් රැසක් සහභාගී විය.

මෙම පරිගණක 700 ලබා දීමට ස්ටාර් ලංකා ශිපින් පෞද්ගලික ආයතනයේ කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ කපිතාන් ඇනර්බන් බැනර්ජි මහතා මැදිහත් විය. එසේම සියළුම ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන සඳහා අන්තර්ජාල සබඳතා ප්‍රදානය කිරීමට ඩයලොග් ආසිආටා පී.එල්.සී සමාගම සම්බන්ධ විය.