පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
ළමා මනසින් ලෝකය දකිමු

07 10 2021 - 15:00 PM

ළමා මනසින් ලෝකය දකිමු - සංවාදාත්මක දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන (සිංහල මාධ්‍ය)

සම්පත් දායකත්වය - ලක්මාලි නාගහවත්ත මහත්මිය, උපදේශන නිලධාරි, පරත්ත ළමා පුහුණු හා උපදේශන සේවා ජාතික මධ්‍යස්ථානය