நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்வி, பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் கல்விச் சேவைகள் இராஜாங்க அமைச்சு.
Progress Review Meeting of the “Sahan Eliya” Programme in Kilinochchi District

08 10 2021 - 09:00 AM

Kilinochchi district programme for the commemoration of World Children’s Day 2021, themed “Children before Everything”, was held on 08.10.2021 at the Kilinochchi District Secretariat.

Reviewing the progress of programmes conducted under the ”Sahan Eliya” programme  by  officers of the State Ministry of Women and Child Development, Preschool and Primary Education, School Infrastructure and Education Services in Kilinochchi district was also done here. Reviewing children’s problems at all District and Divisional Women and Child Development Committees and providing solutions to them was discussed here in detail and the progress reviewing of programmes conducted by officers of the Department of Probation and Child Care Services was also done here.

State Minister of Women and Child Development, Preschool and Primary Education, School Infrastructure and Education Services Hon. Piyal Nishantha de Silva and several other politicians in the area, Secretary to the State Ministry, Mrs. Kumari Jayasekara, Commissioner of the Department of Probation and Child Care Services, Mr. Sudheera Nilanga Withana and several officers of the State Ministry, Kilinochchi District Secretary, Mr. R. Kedeeshwaran, Divisional Secretaries and high ranking officers of the Police in the area were also present on the occasion.

புதிய செய்திகள்

Strengthening the Care Plan...

01 03 2022 - 10:00 AM

Awareness of Alternative Care...

21 02 2022 - 10:00 AM

Awards...

28 12 2021 - 09:00 AM

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 2186 065
  • pcc@sltnet.lk