நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்வி, பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் கல்விச் சேவைகள் இராஜாங்க அமைச்சு.
Ammawarune The Entertainment Programme

08 03 2021 - 16:00 PM

 “Ammawarune”, the entertainment programme to promote good parenting to foster an informed and knowledgeable generation of children was held as the opening ceremony of the World International Women’s Day falling on 08.03.2021. The programme was held at 4.00 p.m at the Independence Square under the patronage of the Prime Minister, Hon. Mahinda Rajapaksha. The former First Lady, Madam Shiranthi Rajapakshe, Hon. Minister of Education, Prof. G. L. Peiris, Minister of Foreign Affairs, Hon. Dinesh Gunawardene and several other Members of the Cabinet and Ministers of State Ministries, Members of the Parliament and high table level officials of government institutions participated at the opening ceremony. “Ammawarune” programme was a concept of the Hon. Piyal Nishantha, the State Minister of Women & Child Development, Pre-school & Primary Education, School Infrastructure & Education Services and was organized by the Deputy Commissioner of the Department of Probation and Child Care Services, Mr. Sudheera Nilanga Vithana under the guidance of the Secretary of the ministry, Mrs. Kumari Jayasekara. The programme was aired on ITN as a live telecast.

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 2186 065
  • pcc@sltnet.lk