நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு
The Exhibition -

19 03 2021 - 10:00 AM

An exhibition to display the exhibits made during the six-month residential training period of the girls who obtained the training in the year 2020 at the Paratta National Training and Counselling of the Department of Probation and Child Care Services was held at the center on 19.03.2021 under the patronage of the State Minister of the State Ministry of Women and Child Development, Pre-school and Primary Education, School Infrastructure and Education Services, Hon. Piyal Nishantha de Silva. The Secretary to the Ministry, Mrs. Kumari Jayasekara, Deputy Commissioner of the Department of Probation and Child Care Services, Mr. Sudheera Nilanga Vithana, Assistant Commissioner, Mrs. Harshika Ediriweera, Assistant Commissioner (Technical), Mrs. Sandarekha Liyanage, Assistant Director (Planning), Mrs. Dilini Gamage, and many other guests attended the exhibition. A large number of invitees representing the Emeri Organization, Regional Development Bank, MOH office, Divisional Secretariat, and many other government institutions also attended the exhibition. 

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 2186 065
  • pcc@sltnet.lk