நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்வி, பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் கல்விச் சேவைகள் இராஜாங்க அமைச்சு.
World Children’s Day National Ceremony -2021

01 10 2021 - 10:00 AM

The World Children’s Day national celebration themed “Children before Everything” was conducted on 01.10.2021. This year’s World Children’s day had to be celebrated adhering to the health guidelines due to the Covid-19 pandemic situation. Accordingly, the Department of Probation and Child Care Services organized the World Children’s Day ceremony under the guidance of Hon. Piyal Nishantha de Silva, State Minister of Women and Child Development, Preschool and Primary Education, School Infrastructure and Education Services. The theme of this year’s World Children’s Day was “Children before Everything”. The programme was broadcasted live on Jathika Rupavahini.

Minister of Education, Hon. Dinesh Gunawardene and State Minsters Hon. Susil Premajayantha, Hon. Piyal Nishantha de Silva and Hon. (Dr.) Seetha Arambepola, Secretary of the State Ministry, Mrs. Kumari Jayasekara and Commissioner of the Department of Probation and Child Care Services, Mr. Sudheera Nilanga Withana were also present.

A number of programmes were conducted island-wide parallel to this World Children’s Day national celebration.

புதிய செய்திகள்

Strengthening the Care Plan...

01 03 2022 - 10:00 AM

Awareness of Alternative Care...

21 02 2022 - 10:00 AM

Awards...

28 12 2021 - 09:00 AM

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 2186 065
  • pcc@sltnet.lk