පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයබාගත කිරීම්


Logo for celebration of CRC

Logo


ප්‍රහේලිකාව

Puzzle


Annual Statistical Report 2017

english


Development Officer (tamil)

Information

SOR - Legal Officer


නීති නිලධාරී තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීම

Application - Sinhala

Application - English

Information


සංවර්ධන නිලධාරී (මනෝ උපදේශක) තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීම

Information

Application - Sinhala

Application - English


වාර්ෂික සංඛ්‍යාලේඛන වාර්තාව 2013 - 2016

Sinhala

english

Tamil


කළමනාකරණ සහකාර අධි පන්තිය සේවා ගණය සඳහා වන උසස් කිරීමේ පටිපාටිය

Sinhala


ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන නිළධාරී සහකාර මාසික ප්‍රගති වාර්තාව

Form


ළමා අපයෝජනය පිළිබඳ තොරතුරු වාර්තාව

Form


සෙවණ සරණ කැපකරු මාපිය ක්‍රමයට ඇතුළත් කිරීමට නිර්දේශ කරන දරුවා පිළිබඳ විස්තර

Form


පාසැල් නොයන ළමුන් පාසැල්ගත කිරීම

Form


පළාත් ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම

Form


ප්‍රගති වාර්තාව

Form

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
  • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 2186 065
  • pcc@sltnet.lk