පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
විකල්ප රැකවරණ ප්රතිපත්තිය පිළිබඳ මහජන මතය විමසීම

01 08 2018 - 07:50 AM

Draft alternative Care Policy are open for public comment (Downloads>Publication>Draft Alternative Care Policy). You are invited to forward your valuable comments via either post or E Mail.

Postal Address  - Department of Probation & Child Care Services

                            3rd Floor,Sethsiripaya II nd Stage, Battaramulla

E mail – pcc@sltnet.lk

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
  • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 2186 065
  • pcc@sltnet.lk