පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
ළමා මූලික පර්යේෂණ වැඩමුළුව

30 08 2018 - 20:50 PM

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ළමා මූලික පර්යේෂණ වැඩසටහනට අදාලව සැලසුම් කරන ලද දිස්ත්‍රික් 13 ක ළමා සභා සමාජික දරුවන් දත්ත විශ්ලේෂණය පිළිබද දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුව 2018.08.20 සහ 21 යන දෙදින තුළ තලාහේන ප්‍රජා පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ දි පැවැත්විය.

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
  • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 2186 065
  • pcc@sltnet.lk