පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශයනවතම පුවත්

 • ආරක්ෂණ සැලසුම් පිළිබද...
  11 08 2017 - 10:40 AM

  අවදානම් සහිත පවුල් වල දරුවන් සදහා ආරක්ෂණ සැලසුම් සකස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් වැඩමුළුවක් පරිවාස හා ළමාරක්ෂ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව....

 • ළමා මූලික...
  11 08 2017 - 09:00 AM

  ළමා අයිතිවාසිකම් විෂය තුල දරුවන්ගේ සහභාගීත්වය ශක්තිමත් කිරීම උදෙසා පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව  නව සාධනීය....

 • ගංවතුරෙන් සහ නායයෑමෙන් විපතට පත්...
  10 08 2017 - 02:00 AM

  2017 මැයි මස ඇති වූ අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් ගං වතුරෙන් සහ නාය යෑමෙන් අවතැන් වූ සහ අවදානමට පත් වූ පවුල් වල මව හෝ පියා හෝ දෙදෙනාම....

 • ළමා ලිංගික වෙළදාම සහ අන්තර්ජාලය...
  11 08 2017 - 09:00 AM

  ළමුන්ට එරෙහි හිංසනය නැති කිරීම සදහා වන දකුණු ආසියානු කලාපීය සංවිධානය විසින් ළමා ලිංගික වෙළදාම සහ අන්තර්ජාලය තුල රැකවරණය....

ගරු කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍ය

+94 112187262

+94 112187263

cbsrilanka@gmail.com

කේ.ඩී.එම් චන්ද්‍රාණි බන්ඩාර මිය

ගරු ළමා කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය

+94 112186335

+94 112187199

mkala8642@gmail.com

විජයකලා මහේෂ්වරන් මිය

ලේකම්, කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යංශය

+94 112186057

+94 112187199

secycdwa@gmail.com

චන්ද්‍රානි සේනාරත්න මිය

කොමසාරිස්, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

+94 112187283

+94 112186062

pcc@sltnet.lk

පී.චන්දිමා සිගේරා මිය

සිදුවීම් දින දර්ශනය

වත්මන් ව්‍යාපෘති

නව වෙබ් අඩවිය විවෘත

නව වෙබ් අඩවිය විවෘත...

හිතකර සමාජ

දරුවන්ට වඩාත් හිතකර සමාජ...

දැනුවත් කිරීමේ

දරුවන්ගේ ළමා අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා...

ආදර්ශ ළමා මිතුරු

දරුවන්ට වඩාත් හිතකර සමාජ...

School

ළමා අයිතිවාසිකම් ප්‍රඥප්තියේ...

Social

ළමා අයිතිවාසිකම් ප්‍රඥප්තියේ...

ළමා අයිතිවාසිකම්

දරුවන්ට වඩාත් හිතකර සමාජ...
අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

 • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
 • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
 • බත්තරමුල්ල.
 • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
 • +94 11 2186 065
 • pcc@sltnet.lk