පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශයනවතම පුවත්

ගරු කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍ය

+94 112187262

+94 112187263

cbsrilanka@gmail.com

කේ.ඩී.එම් චන්ද්‍රාණි බන්ඩාර මිය

ගරු ළමා කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය

+94 112186335

+94 112187199

mkala8642@gmail.com

විජයකලා මහේෂ්වරන් මිය

ලේකම්, කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යංශය

+94 112186057

+94 112187199

secycdwa@gmail.com

අශෝකා අලවත්ත මිය

කොමසාරිස්, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

+94 112187283

+94 112186062

pcc@sltnet.lk

පී.චන්දිමා සිගේරා මිය

සිදුවීම් දින දර්ශනය

වත්මන් ව්‍යාපෘති

ළමා කේන්ද්‍රීය ආපදා අවම

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා...

ළමා මූලික

දරුවන්ගේ සහභාගීත්ව අයිතිය...

හිතකර සමාජ

දරුවන්ට වඩාත් හිතකර සමාජ...

දැනුවත් කිරීමේ

දරුවන්ගේ ළමා අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා...

ආදර්ශ ළමා මිතුරු

දරුවන්ට වඩාත් හිතකර සමාජ...

ළමා අයිතිවාසිකම්

දරුවන්ට වඩාත් හිතකර සමාජ...
අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
  • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 2186 065
  • pcc@sltnet.lk