நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு
Opening of “Sisu Nena Pradeepa” Computer Lab - Kilinochchi District

08 10 2021 - 10:00 AM

Under the programme for providing online education facilities for children in child development centers,  it is planned to open the “Sisu Nena Pradeepa” computer labs covering all provinces parallel to the World Children’s Day-2021, and opening of the second computer lab took place on 08.10.2021 at the Sencholai child development center in Kilinochchi district of Northern Province under the patronage of the State Minister of Women and Child Development, Preschool and Primary Education, School Infrastructure and Education Services, Hon. Piyal Nishantha de Silva.

The Department of Probation and Child Care Services implements this programme on a concept of the State Minister of Women and Child Development, Preschool and Primary Education, School Infrastructure and Education Services Hon. Piyal Nishantha de Silva and this event was organized by the Department of Probation and Child Care Services of the Northern Province.  

Secretary to the State Ministry of Women and Child Development, Preschool and Primary Education, School Infrastructure and Education Services, Mrs. Kumari Jayasekara and several officers of the State Ministry, Commissioner of the Department of Probation and Child Care Services, Mr. Sudheera Nilanga Withana and officers of the Department, Provincial Commissioner of the Department of Probation and Child Care Services of the Northern Province, Mr. Rajendran Guruparan and its officers  were also present on the occasion.

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 2186 065
  • pcc@sltnet.lk