நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சுயுனிசெவ் கருத்திட்டம்

The UNICEF Sri Lanka and the Department of Probation and Child Care Services has been carrying out a number of special programmes for so many years to ensure the safety of children. Following are the main programmes among them.

 1. Digital Story Telling Programme
 2. Child Centric Disaster Risk Reduction Programme
 3. Weather Kids Programme
 4. Strengthen Alternative Care System in Sri Lanka
  • Reunification of Children in Child Development Centers
  • Rehabilitation of children in conflict with the law
  • Identification of children in child development centers who are able to reintegrate back to society through a survey
  • Capacity building/ awareness or alternative care policy
  • Identification children at risk of institutionalization and provide necessary assistaஎம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

 • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
 • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
 • பத்தரமுல்லை.
 • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
 • +94 11 218 7285
 • pcc@sltnet.lk