நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு
“Raise before Risk” Collecting information of Vulnerable Children through Mapping

01 12 2022 - 10:00 AM

The above training was conducted on 29th and 30th November and 1st December, 2022. On the first day, all participants of the Puttalam district were given basic knowledge on developing a database on vulnerable children.

On the second and third days, knowledge of its practical application was given to the participants and was carried out in the Uchchamuni Island, Kalpitiya Divisional Secretariat division.

The participants were divided into 3 groups, and the survey was conducted in an area containing around 175 families. The third programme on data analysis will be conducted on 15.12.2022, and it is expected to take action in relation to the vulnerable children identified through this joint approach. 

This programme is a jointly conducted by the Department of Probation and Child Care Services and the World Vision. World Vision funds the programme.

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk