நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு
Conferring the Justice of the Peace title to Probation Officers

18 01 2023 - 16:00 PM

The Government of Sri Lanka has decided to confer the title of Justice of the Peace to all Probation Officers in order to facilitate and speed up the court proceedings of children produced before the court.

Minister of Justice, Prisons Affairs and Constitutional Reforms, Hon. Wijedasa Rajapaksha will officially hand over the relevant appointment letters to the Commissioner of the Department of Probation and Child Care Services on 19th January 2023 at the Parliament of Sri Lanka.

 

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk