நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு
Discussion on the preparation of an Expedite Program on child suspects and child offenders

18 04 2023 - 10:00 AM

A discussion, on the preparation of an Expedite Program on child suspects and child offenders between the ages of 16 – 18 detained in Prisons, was held at the Ministry of Women, Child Affairs on 18.04.2023 with the officers of the Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment, Department of Probation and Child Care Services and other officers of the relevant departments. 

The Secretary to the Ministry of Women, Children’s Affairs and Social Empowerment, Mrs. Yamuna Perera, Commissioner of the Probation and Child Care Services, Mr Namal Liyanage, Senior Probation Officer Mrs Nirmalee Perera, Assistant Secretary (Law) of the Ministry of Justice, Prisons and Constitutional Reforms, Ms Chandima Welikala, Deputy Director (Law) of Legal Aid Commission of Sri Lanka, Lawyer, Mrs Thushari Sakunthala , Jailor of the Prison Department, Mr Pushpakumara and a group of officers from the UNICEF Organization were participated in this event. 

It was decided to evacuate these children as soon as possible from the prison premises by obtaining further details of these children from the Prison Department. 

 

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk