நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சுஎங்களை தொடர்பு


 

நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,

3 ஆம் மாடி,

செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,

பத்தரமுல்லை.

தொலைபேசி : 011 - 2186062

பெக்ஸ் : 011 - 2187285

மின்னஞ்சல் : pcc@sltnet.lk

ஆணையாளர் : 011 – 2187283
உதவி ஆணையாளர் : 011 - 2186061
நன்னடத்தைப் பிரிவு : 011 - 2187284
அபிவிருத்திப் பிரிவு : 011 - 2186062
நிருவாகப் பிரிவு : 011 - 3024073
கணக்குகள் பிரிவு : 011 - 2187285எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk