පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයඅප අමතන්න


 

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

3 වන මහල,

සෙත්සිරිපාය දෙවන අදියර,

බත්තරමුල්ල,

දුරකතන : 011 - 2187283

ෆැක්ස් : 011 - 2187285

ඊ මේල් : pcc@sltnet.lk

කොමසාරිස් : 011 - 2187283
සහකාර කොමසාරිස් : 011 - 2186061
පරිවාස අංශය : 011 - 2187284
සංවර්ධන අංශය : 011 - 2186062
පාලන අංශය : 011 - 3024073
ගිණුම් අංශය : 011 - 2187285