පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශයඅප අමතන්න


 

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

3 වන මහල,

සෙත්සිරිපාය දෙවන අදියර,

බත්තරමුල්ල,

දුරකතන : 011 - 2186062

ෆැක්ස්    : 011 - 2187285

ඊ මේල්  : pcc@sltnet.lk

කොමසාරිස් 011 - 2187283
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් 011 - 2186114
සහකාර කොමසාරිස් 011 - 2186061
සහකාර කොමසාරිස් (තාක්ෂණ) 011 - 2186066
පරිවාස අංශය 011 - 2187284
සංවර්ධන අංශය 011 - 2186062
පාලන අංශය 011 - 3024073
ගිණුම් අංශය 011 - 2187285අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
  • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk