පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයපළාත් පරිවාස දෙපාර්තුමේන්තු

මධ්‍යම පළාත

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව,

නො. 615,

විලියම් ගොපල්ලව මාවත,

මහනුවර.

081 - 2217128

 

උතුරු පළාත

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව,

මීනච්චි අම්මාන් කෝවිල් පාර ,

පන්නායි,

021 - 2057102

 

 

බස්නාහිර පළාත

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව,

නො. 204,

‍ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,

බත්තරමුල්ල.

011 - 2865997 / 011 - 2865999

 

දකුණු පළාත

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව,

කිතුලම්පිටිය,

ගාල්ල,

091 - 2248259

 

 

වයඹ පළාත

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව,

නො.2,

දඹුල්ල පාර,

කුරුණෑගල

037 - 2220044

 

උතුරු මැද පළාත

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව,

කේ. බී. රත්නායක මාවත,

අනුරාධපුර,

025 - 4928619

 

 

සබරගමුව පළාත

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව,

නව නගරය,

රත්නපුර,

045 - 2226912

 

 

නැගෙනහිර පළාත

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව,

ඇතුළු වරාය පාර,

ත්‍රිකුණාමලය,

026 - 3263031

 

 

ඌව පළාත

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව,

ආර්.එච් ගුණවර්ධන  මාවත,

බදුල්ල,

055 - 2231209